Algemene Voorwaarden Comgroep

Artikel 1.

Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering van werk. Afwijkingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Aanvullend zijn ook de Regelen voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij alle Kamer van Koophandel en ter Griffie van alle Arrondissementsrechtbanken. Aanbiedingen, overeenkomsten m.b.t. levering van drukwerk zijn onderworpen aan de leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Als de wederpartij wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten of wenst aan te gaan en behalve deze diens gemachtigde(n) of erfgenamen. Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing indien nadrukkelijk en schriftelijk overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden of de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2.

Offertes, aanbiedingen Alle door ons uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend. Advertentiemateriaal dient uiterlijk op de sluitingsdatum in ons bezit te zijn. Het niet op tijd bij ons bezorgen van advertentiemateriaal ontslaat de wederpartij niet van betaling van het onderhevige contract ondanks dat wij niet hebben kunnen presenteren. Eventuele drukproeven dienen omgaand aan ons te worden geretourneerd met een akkoordverklaring of vermelding van op- of aanmerkingen. Drukproeven worden geacht te zijn goedgekeurd als zij tenminste twee dagen in het bezit zijn van de opdrachtgever doch nog niet aan ons zijn geretourneerd.

Artikel 3.

Overeenkomst Een overeenkomst met de wederpartij komt pas tot stand als deze schriftelijk door ons is bevestigd. Eventueel later gemaakte afspraken zijn slechts bindend als deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van de advertentie en zijn bovendien gerechtigd zonder opgave van reden de opgegeven advertentie te weigeren. De opdrachtgever vrijwaart de uitgever in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de publicatie van de advertentie(s) voortvloeiend. Indien de werkzaamheden dusdanig zijn dat er geen offerte c.q. orderbevestiging wordt verzonden, word de factuur als bevestiging van de opdracht beschouwd. De rekening geeft dan de overeenkomst juist en volledig weer. Wij zijn gerechtigd, van de wederpartij zekerheden te eisen over, van, voor betaling- en overige verplichtingen voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst alvorens (verder) te presenteren. De opdracht tot het plaatsen van een advertentie geeft het recht op een gratis bewijsnummer.

Artikel 4.

Prijs Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen. Wij zijn gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de inkoopprijzen, lonen, sociale- en overheidslasten, verspreiding- en verzendkosten, assurantiepremies en andere kosten. Extra bewerkelijke advertenties, onduidelijkheden, ondeugdelijke informatiedragers en andere toeleveringen door de opdrachtgever die ons tot meer werkzaamheden of noodzaken, dan wij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mochten verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs..

Artikel 5.

Aansprakelijkheid Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan bij de uitvoering van de telefonisch opgegeven advertenties. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten veroorzaakt door slecht leesbare tekst(en) aangeleverd door de wederpartij. Schade van welke aard ook, ontstaan door het niet of onjuist plaatsen van (een) advertentie(s) valt niet onder de aansprakelijkheid van ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door opschorting of annulering van de opdracht onzerzijds op grond van een oorzaak die ons niet kan worden toegerekend of waar sprake is van force majeure.

Artikel 6.

Termijn van levering Een door ons opgegeven afleverings- dan wel plaatsingstermijn van advertenties heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij door ons schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. Wij zij in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van de bij benadering opgegeven afleverings- of plaatsingstermijn. Overschrijding van de indicatieve levertermijn verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren.

Artikel 7.

Overmacht Onder overmacht wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, werkliedenuitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers. Als naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de presentaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen als de omstandigheden die de overmacht oplevert intreed nadat onze presentatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 8.

Afwijkingen Eventuele reclames dienen binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk bij ons te worden ingediend om voor behandeling in aanmerking te komen, na deze 8 werkdagen vervalt de reclames van bezwaar , vanzelfsprekend dient de aard en de grond van de klacht te worden vermeld. Reclames over de 1e factuur dient ook schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 werkdagen na factuurdatum. Indien bovengenoemde termijnen niet in acht worden genomen beschouwen wij de geleverde presentatie en facturering als goedgekeurd door de wederpartij. Reclames kunnen dan niet meer in behandeling worden genomen. Bij onjuiste plaatsing van een advertentie wordt deze in gecorrigeerde vorm gratis herplaatst. Indien herplaatsing niet mogelijk of wenselijk is wordt 10 % van de advertentiekosten gerestitueerd,

De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan ook al is er een klacht ingediend.

Artikel 9.

Auteursrechten enz. De opdrachtgever garandeert door het verstrekken van een opdracht tot reproductie of verveelvoudiging dat er geen inbreuk wordt gedaan op auteursrecht of recht van de industriële eigendom. De wederpartij vrijwaart ons, zowel in als buiten rechte, voor alle aanspraken die derden kunnen doen gelden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen blijven wij rechthebbende op het auteursrecht van door ons vervaardigde werken zoals kopij, ontwerpen, foto’s, programmatuur e.d.

Artikel 10.

Betaling Tenzij anders overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen netto te geschieden zonder korting of schuldvergelijking. Alle betalingen strekken primair tot voldoening van de langste openstaande vorderingen als ook van eventuele nog te betalen rente en kosten. In gevallen dat de wederpartij: In staat van faillissement word verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen word gelegd: Komt te overlijden of onder curatele word gesteld; Enige uit kracht de Wet of deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt; Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte ervan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; Overgaat to staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden, het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesse. Bij overschrijding van bovengenoemde betalingstermijn is de wederpartij vanaf de factuurdatum de navolgende kosten verschuldigd:

Staffel met betrekking tot te rekenen percentages aan incassokosten over de hoofdsom

 

  • Vordering tot en met € 2.500,- 15 % (minimum van EUR 40,-)
  • Vordering over de volgende €2.500,- 10%
  • Vordering over de volgende €5.000,- 5%
  • Vordering over de volgende €190.000,- 1%

 

Over het meerdere 0,5% (maximum van EUR 6.775,-)

 

De reclamebureaus en/of reclamekantoren zijn tegenover ons aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst. Bij ingebreke blijven van betaling door het reclamebureau/ kantoor blijft de adverteerder voor betaling aan ons aansprakelijk.

Artikel 11.

Toepasselijk recht De overeenkomst tussen wederpartij en ons word beheerst door het Nederlandse recht.